Đăng ký hợp tác sản xuất cà phê sạch

Đăng ký hợp tác sản xuất cà phê sạch

Tên chủ hộ nông dân
Ngày/Tháng/Năm
Đơn vị Hecta ( ha)
Năm
Tấn/Vụ
VND/KG
Triệu VNĐ
Bắt đầu từ tháng nào đến tháng nào?
Mét vuông (M2)
Số ngày phơi khô của cà phê
Thời gian bảo quản trong kho tối đa
Selected Value: 1
Thời gian bán cà phê vào tháng mấy?