VỀ CHÚNG TÔI

Thường nhật Đạo Đức Xây dựng Đảng về đạo đức là xây dựng...

Xây dựng Đảng về đạo đức là xây dựng Đảng từ gốc

-

- Advertisment -

Xây dựng Đảng về đạo đức là xây dựng Đảng từ gốc. Thời gian qua, các cấp ủy đảng trong tỉnh đã đưa xây dựng Đảng về đạo đức gắn chặt với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chủ đề công tác năm của Tỉnh ủy và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Nhiều chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng

Theo báo cáo của Tỉnh ủy tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng, công tác xây dựng về đạo đức được các cấp ủy đảng trong toàn đảng bộ quan tâm triển khai thực hiện sâu rộng, trở thành mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng của mỗi cấp ủy, cơ quan, đơn vị; trong đó, trọng tâm là việc tổ chức thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Theo đồng chí Bùi Thanh Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã kịp thời ban hành Kế hoạch 21-KH/TU để quán triệt, thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; tổ chức học tập chuyên đề toàn khóa và chuyên đề từng năm cho cán bộ, đảng viên và tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân. Sau học tập chuyên đề, các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên đã xây dựng kế hoạch hành động, xây dựng cam kết cá nhân tu dưỡng theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII bằng những hành động, việc làm cụ thể, thiết thực, phù hợp.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh lựa chọn những nội dung, vấn đề còn hạn chế, khuyết điểm liên quan tới phong cách, tác phong công tác của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu của các ngành, địa phương, đơn vị để tập trung khắc phục, giải quyết; triển khai nền nếp chủ trương chào cờ Tổ quốc vào sáng thứ hai gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại các cơ quan, đơn vị, địa phương và các mô hình làm theo hiệu quả, nhất là mô hình cơ quan, đơn vị giúp đỡ xã, thôn (buôn) khó khăn, đảng viên giúp đỡ hộ nghèo.

Ngoài ra, thực hiện Quy định 08-QĐI/TU, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư, ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy định 4511-QĐ/TU, ngày 19/3/2019 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Việc thực hiện trách nhiệm nêu gương giúp cán bộ, đảng viên tự tu dưỡng, rèn luyện ngày càng vững vàng hơn về bản lĩnh chính trị, chuẩn mực hơn về đạo đức, lối sống, thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, gương mẫu đi đầu trong thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Cùng với đó, công tác tự phê bình và phê bình, kiểm điểm hàng năm đã được các cấp ủy, cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc. Các cấp chính quyền tập trung cao công tác “dân vận chính quyền”, từng bước khắc phục tình trạng cán bộ nhũng nhiễu, xa dân, tiêu cực, gây mất uy tín với nhân dân. Hoạt động giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền của MTTQ, các tổ chức chính trị – xã hội cũng được triển khai, góp phần chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Cần vào cuộc đồng bộ, quyết liệt

Song song với nhiệm vụ xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức, xây dựng Đảng về đạo đức là một nhiệm vụ quan trọng hiện nay nhằm tạo sự chuyển biến về chất, tiếp tục nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng. Tại hội nghị Tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cho lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung – Tây Nguyên diễn ra tại Phú Yên, ông Nguyễn Đức Hà, nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng (Ban Tổ chức Trung ương) cho hay: Trước đây, trong các văn kiện của Đảng đều thống nhất mục tiêu xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức, xem đó là định hướng cơ bản, nhất quán trong công tác xây dựng Đảng. Đến Đại hội XII của Đảng, xây dựng Đảng về đạo đức là điểm mới, điểm nhấn rất quan trọng được đại hội bổ sung và khẳng định. Văn kiện đại hội chỉ rõ: “Tăng cường rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng. Tập trung thực hiện mục tiêu: Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức”.

 

Dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, cùng với việc “Tăng cường xây dựng Đảng về chính trị”, “Tăng cường xây dựng Đảng về tư tưởng”, “Tiếp tục xây dựng Đảng vững mạnh về tổ chức”, Đảng ta nhấn mạnh: “Tăng cường và nâng cao hiệu quả xây dựng Đảng về đạo đức” và chỉ ra nhiệm vụ, các giải pháp lớn nhằm thực hiện đạt kết quả trong nhiệm kỳ Đại hội XIII, tạo thuận lợi để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng Đảng về đạo đức trong nhiệm kỳ tiếp theo.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII cũng đã đề ra nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng trong 5 năm 2020-2025, đó là “triển khai công tác toàn diện, đồng bộ, thường xuyên cả về tư tưởng, chính trị, đạo đức, tổ chức và cán bộ”. Tỉnh ủy đã đề ra các nhiệm vụ chính, trọng tâm, trong đó xác định đạo đức là cốt lõi của cán bộ. Nêu cao tinh thần tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức của đảng viên; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa. Đề cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu, xây dựng bộ tiêu chí và thực hiện đánh giá người đứng đầu các cấp.

Đồng chí Phạm Đại Dương, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy đảng trong toàn Đảng bộ tỉnh tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Chỉ thị 23-CT/TU, ngày 3/6/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động của các cơ quan trên địa bàn tỉnh. Chăm lo xây dựng đội ngũ cấp ủy viên, trước hết là bí thư cấp ủy và cán bộ, đảng viên thật sự tiền phong gương mẫu, có phẩm chất đạo đức cách mạng, có ý thức tổ chức kỷ luật, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cấp ủy phải nắm chắc tình hình tư tưởng, phát hiện kịp thời những cán bộ, đảng viên vi phạm về đạo đức, lối sống, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác; có biện pháp cụ thể để phòng ngừa, giáo dục, giúp đỡ và xử lý nghiêm minh đối với những cán bộ, đảng viên sai phạm.

“Xây dựng Đảng về đạo đức là xây dựng Đảng từ gốc, làm cho Đảng ta thật sự là đạo đức, là văn minh. Công tác này trong giai đoạn hiện nay là nhiệm vụ hết sức quan trọng, đòi hỏi cần có sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt và kiên trì, với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp và của cả hệ thống chính trị; tinh thần tự giác, tích cực, nghiêm túc, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp. Qua đó nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; góp phần xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đưa tỉnh phát triển nhanh và bền vững”, đồng chí Phạm Đại Dương nhấn mạnh.

Theo Phú Yên online

>>>Báo động đỏ về đạo đức công vụ

TIN MỚI NHẤT

Những tỉnh thành được tiêm vaccine Covid-19 đợt đầu

Những tỉnh thành được tiêm vaccine Covid-19 đợt đầu: Cụ thể, các địa phương đang có dịch sẽ được...

Nguồn gốc sự sống: Giải mã con gà và quả trứng

Giải mã nguồn gốc sự sống con gà và quả trứng cái nào có trước dước góc độ sinh...

“Nhờ các trường đại học xét tuyển học bạ nên em dạy thêm được”

Xét tuyển học bạ - "Nhờ các trường đại học xét tuyển học bạ nên em dạy thêm được"....

Cán bộ hải quan bị bắt trong chuyên án 200 triệu lít xăng giả

Cán bộ hải quan bị bắt trong chuyên án 200 triệu lít xăng giả. Ngô Văn Thụy, 57 tuổi,...
- Advertisement -

‘Bạn có phải là người Việt không?’

‘Bạn có phải là người Việt không?’ Trong 10 năm sống ở Pháp, thỉnh thoảng vợ chồng tôi lại...

Mỹ mất gần 10 triệu việc làm trong 1 năm do đại dịch Covid 19

Mỹ mất gần 10 triệu việc làm trong 1 năm do đại dịch Covid 19. Dù kinh tế Mỹ...
- Advertisement -

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂMRELATED
ĐỀ XUẤT CHO BẠN